سال انتشار: 2013

دانلود دوبله فارسی فیلم Anna 2013

دانلود دوبله فارسی فیلم Anna 2013

6.4 10/
میزان آراء: 23,857 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Labor Day 2013

دانلود دوبله فارسی فیلم Labor Day 2013

6.9 10/
میزان آراء: 46,310 نفر
دوبله فارسی
دانلود فیلم Stoker 2013

دانلود فیلم Stoker 2013

6.8 10/
میزان آراء: 108,451 نفر
دانلود دوبله فارسی فیلم Oblivion 2013

دانلود دوبله فارسی فیلم Oblivion 2013

7 10/
میزان آراء: 515,316 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی

سه دوبله متفاوت

دانلود دوبله فارسی فیلم 12 Years a Slave 2013

دانلود دوبله فارسی فیلم 12 Years a Slave 2013

8.1 10/
میزان آراء: 686,180 نفر
دوبله فارسی
جزو 250 فیلم برتر IMDb با رتبه 182
دانلود فیلم Blood of Redemption 2013

دانلود فیلم Blood of Redemption 2013

4.4 10/
میزان آراء: 1,676 نفر
زیرنویس فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم About Time 2013

دانلود دوبله فارسی فیلم About Time 2013

7.8 10/
میزان آراء: 336,207 نفر
دوبله فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم The Book Thief 2013

دانلود دوبله فارسی فیلم The Book Thief 2013

7.5 10/
میزان آراء: 133,840 نفر
دوبله فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم The Railway Man 2013

دانلود دوبله فارسی فیلم The Railway Man 2013

7.1 10/
میزان آراء: 39,840 نفر
دوبله فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Jack the Giant Slayer 2013

دانلود دوبله فارسی فیلم Jack the Giant Slayer 2013

6.3 10/
میزان آراء: 137,042 نفر
دوبله فارسی