سال انتشار: 1976

دانلود دوبله فارسی فیلم Karate Killer 1976

دانلود دوبله فارسی فیلم Karate Killer 1976

4.9 10/
میزان آراء: 530 نفر
دوبله فارسی
دانلود فیلم A Real Young Girl 1976

دانلود فیلم A Real Young Girl 1976

5.3 10/
میزان آراء: 3,873 نفر
زیرنویس فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Marathon Man 1976

دانلود دوبله فارسی فیلم Marathon Man 1976

7.4 10/
میزان آراء: 59,351 نفر
دوبله فارسی
زیرنویس فارسی

کیفیت تصویر بهتر

دانلود دوبله فارسی فیلم Boomerang 1976

دانلود دوبله فارسی فیلم Boomerang 1976

6.1 10/
میزان آراء: 400 نفر
دوبله فارسی

ریل کامل

دانلود دوبله فارسی فیلم The Food of the Gods 1976

دانلود دوبله فارسی فیلم The Food of the Gods 1976

4.6 10/
میزان آراء: 3,648 نفر
دوبله فارسی

دوبله حداکثری

دانلود دوبله فارسی فیلم The Killer Meteors 1976

دانلود دوبله فارسی فیلم The Killer Meteors 1976

4.8 10/
میزان آراء: 971 نفر
دوبله فارسی

اصلاح صوت دوبله

دانلود دوبله فارسی فیلم Nightmare in Badham County 1976

دانلود دوبله فارسی فیلم Nightmare in Badham County 1976

6.1 10/
میزان آراء: 456 نفر
دوبله فارسی

صدای تله اصلاحی

دانلود دوبله فارسی فیلم The Missouri Breaks 1976

دانلود دوبله فارسی فیلم The Missouri Breaks 1976

6.5 10/
میزان آراء: 10,756 نفر
دوبله فارسی
دانلود دوبله فارسی فیلم Burnt Offerings 1976

دانلود دوبله فارسی فیلم Burnt Offerings 1976

6.4 10/
میزان آراء: 11,584 نفر
دوبله فارسی

صدای تله عالی

دانلود دوبله فارسی فیلم Diamante Lobo 1976

دانلود دوبله فارسی فیلم Diamante Lobo 1976

5 10/
میزان آراء: 1,268 نفر
دوبله فارسی

صدای ریل 35